Hlavní činnost projekční kanceláře STATIKA Čížek s.r.o. spočívá v navrhování nosných konstrukcí pozemního stavitelství od koncepčních návrhů až po vypracování realizační výrobní dokumentace včetně zajištění autorského dozoru. Dominantní postavení při navrhování zaujímají prefabrikované a monolitické konstrukce v čisté podobě nebo jako součást hybridních konstrukcí v kombinaci se zděnými, ocelovými či dřevěnými konstrukcemi. Konstrukce navrhujeme včetně plošných nebo hlubinných základů.

Projekční skupinu tvoří tým zkušených projektantů (pět projektantů autorizovaných) a konstruktérů, kteří mají s návrhem nosných konstrukcí budov pozemního stavitelství mnohaleté zkušenosti.

Zárodek projekčního týmu vznikl již na odboru vývoje Průmstavu, n. p., Pardubice, kde byl pod vedením Pavla Čížka vyvinut konstrukční systém PREMO. Tento systém se uplatnil při výstavbě budov v období let 1991 až 1996, kdy projekční skupina pracovala v dodavatelských organizacích Průmstav Chrudim a posléze Preming, a. s., Chrudim. V roce 1997 se projekční skupina stala součástí stavební firmy PREZIPP, s. r. o., Chrudim. Roku 2003 vzniká firma A-Z PREZIP, a. s., Chrudim, kam přechází větší část projekční skupiny a v létě roku 2005 je pak založena projekční kancelář PBK Čížek, a. s..

V srpnu roku 2008 pak vzniká samostatná nezávislá projekční kancelář statiky nosných konstrukcí pozemního stavitelství STATIKA Čížek s.r.o. se sídlem v Pardubicích. Účast na tvorbě projektů nosných konstrukcí od konceptních návrhů až po vypracování realizační a výrobní dokumentace, ve spolupráci s architektonickými ateliéry a posléze dodavatelskými organizacemi, bylo základním motivem vzniku této kanceláře. Jedině takto uskutečňovaná komplexní a zodpovědná aktivní spolupráce vede ke kvalitnímu provedení stavebního díla a plnému uspokojení jeho uživatelů.

Přímý kontakt s dodavatelskými organizacemi s neocenitelnými zpětnými vazbami příznivě ovlivňuje proces a způsob hospodárného navrhování konstrukcí, jejich detailů a dílců. Při navrhování upřednostňujeme inženýrský přístup založený na dlouholetých pracovních zkušenostech s navrhováním prefabrikovaných či monolitických konstrukcí a na poznatcích získaných účastí při mnoha zatěžovacích zkouškách prefabrikovaných dílců a styků v obdobích vývoje konstrukčních soustav INTEGRO a PREMO. Při navrhování klademe důraz na komplexní funkčnost z uživatelského, konstrukčního a statického hlediska. Preferujeme střídmost a kvalitní design. Dbáme na vyváženost bezpečnosti a hospodárnosti návrhu konstrukce. U prefabrikace upřednostňujeme přesun pracnosti ze staveniště do výroben dílců v souladu s ekonomickými a enviromentálními požadavky na současnou výstavbu.

Ke zpracování našich projektů používáme nejmodernější software jako např. grafické programy AutoCAD, CADKON a výpočetní programy FINE, Scia Engineer, RIB a další.

Naše společnost má sjednánu pojistku pro krytí profesní odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci autorizované činnosti na výši pojistné částky 5.000.000,- Kč.